Forza della natura fullscreen

Forza della natura

Foto scattata a Diamante (CS), in una splendida spiaggia di Settembre, quasi deserta, il fragore delle onde, contro luce, uno spettacolo della natura, davvero emozionante…

Photo taken at Diamante (CS), in a beautiful beach of September, almost deserted, the roar of the waves against the light, a spectacle of nature, really exciting …

4 Commenti

 1. Simone Plebani
  28 ottobre 2012 at 11:23 · Rispondi

  Bella foto, spero la tua macchinetta non ci abbia rimesso le penne, forse mi sarebbe piaciuta di più a colori, gli avrebbe dato un tocco maggiore di vita…dato che in genere, questo rappresenta l’acqua.

 2. 22 ottobre 2016 at 18:57 · Rispondi

  I’m graetful you made the post. It’s cleared the air for me.

 3. 28 gennaio 2017 at 20:38 · Rispondi

  TO: mister snitch!RE: Not…”The commenters here are clearly wasting their time with you.” — mister snitch!…a ‘complete’ waste of time. It’s interesting to see the behavior.Regards,Chuck(le)[I've studied abnormal behavior for years and I still don't understand women. -- Dr. Sigmund Freud]

 4. 14 febbraio 2017 at 16:48 · Rispondi

  à°¹ెà°²ొ! à°…à°¸్సలు à°šూà°¸ాà°°ా మనమే మన à°…ంà°§్à°°ా, à°ˆ à°¤ెà°²ంà°—ాà°£ా à°µాà°³్à°³ు à°…à°¨ి à°µేà°°ుà°—ా మట్à°²ాà°¡ుà°¤ుà°¨్à°¨ాà°®ు. à°¤ెà°²ంà°—ాà°£ా à°µాà°³్à°³ు à°…ంà°§్à°° à°µాà°³్à°³ు à°…à°¨ి à°µిà°¡ిà°—ా à°²ేà°°ంà°¡ి. మనమంà°¤ా à°¤ెà°²ుà°—ు à°µాà°³్à°³ం. ఇది à°—ుà°°్à°¤ుంà°šిà°•ుà°¨ి à°µుంà°Ÿే à°…à°¸్సలు à°—ొడవలే à°°ాà°µు . ఇక à°¨ైà°¨ా à°ˆ à°µిà°¦్à°µెà°·ాలను à°°ెà°š్à°š à°—ొà°Ÿ్à°Ÿà°¡ం à°®ాà°¨ి à°…ంà°¤ా à°•à°²ిà°¸ి à°µుంà°¦ాం. à°…à°¸్సలు à°°ాà°·్à°¤్à°°ం à°Žà°°్పడింà°¦ే à°¬ాà°·ా à°ª్à°°à°§ాà°¨ంà°—ా.

Lascia un Commento

*